ข้อมูลลูกค้า
ทั่วไปและการเข้าสู่ระบบ

ที่อยู่จดทะเบียน
ที่อยู่

ที่อยู่ส่งของ
ใช้ในการรับสินค้า
 

ที่อยู่ในการเปิดใบกำกับภาษี
เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี

เอกสารประกอบการสมัคร
ในการอนุมัติ